NURKOWANIE P?etwy p?etwy Cressi, p?etwy Reaction ze spr??ynami, p?etwy paskowe, p?etwy do nurkowania

NURKOWANIE P?etwy p?etwy Cressi, p?etwy Reaction ze spr??ynami, p?etwy paskowe, p?etwy do nurkowania

colours

0BE101038
0BE105538
0BE102038
0BE106438
0BE104138

Other Views

0BE102038
0BE104138
0BE105538
0BE106038
0BE101038
0BE102038
0BE105838
0BE106038

REACTION

Other videos

Reaction to najnowsze p?etwy nurkowe Cressi. S? wyprodukowane z wykorzystaniem patentowanej technologii Cressi - modelowania w trzech materia?ach. Gwarantuje to niezrównan? wydajno??. Reaction posiada wiele funkcji obecnych ju? uprzednio w p?etwach Rondinella: - pióro rozszerzaj?ce si? stopniowo, bezpo?rednio z kraw?dzi kieszeni na stop? - zró?nicowana g?sto?? pióra - obramowanie...

Reaction to najnowsze p?etwy nurkowe Cressi. S? wyprodukowane z wykorzystaniem patentowanej technologii Cressi - modelowania w trzech materia?ach. Gwarantuje to niezrównan? wydajno??.

Reaction posiada wiele funkcji obecnych ju? uprzednio w p?etwach Rondinella:
- pióro rozszerzaj?ce si? stopniowo, bezpo?rednio z kraw?dzi kieszeni na stop?
- zró?nicowana g?sto?? pióra
- obramowanie wykonane z dwóch materia?ów
- podeszwa wykonana ca?kowicie z materia?u antypo?lizgowego
- niezwykle wygodna kiesze? na stop?, zaprojektowana komputerowo
- innowacyjne klamry, zapobiegaj?ce przypadkowemu otwieraniu si?

Do wszystkich tych wyj?tkowych zalet Reaction dodaje nowe, d?u?sze, elastyczniejsze i l?ejsze pióro. Zapewnia ono doskona?y nap?d z minimalnym zm?czeniem mi??ni i wydatkiem energii.

Rezultatem jest p?etwa perfekcyjna dla nowoczesnych nurków - pocz?tkuj?cych i profesjonalistów - lekka, ?atwa w obs?udze, przyjazna dla u?ytkownika, a jednocze?nie daj?ca znaczn? szybko??. Dzi?ki temu poradzisz sobie nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach nurkowych.

P?etwy Reaction wyposa?one s? w przemy?lan? i unikaln? kompozycj? rozwi?za? technologicznych, która sprawia, ?e s? nie do pobicia.

Materia? pióra nie jest tradycyjnym kopolimerem. Jest to polipropylen techniczny nowej generacji. Jest on znacznie bardziej reaktywny, elastyczny i niskoprofilowy. Pióro jest bardzo d?ugie i zaprojektowane specjalnie dla uzyskania najlepszej relacji wysi?ku do szybko?ci. Pióro rozszerza si? bezpo?rednio wzd?u? kraw?dzi stopy i ma powierzchni? u?ytkow? 20% wi?ksz? ni? p?etwy tradycyjne o piórze tej samej d?ugo?ci.

G?sto?? pióra nie jest sta?a - zmniejsza si? w kierunku kraw?dzi. Zapewnia to bardziej regularne i wi?sze wyginanie si?.

Obramowania boczne s? wykonane z dwóch oddzielnych materia?ów, rozchodz?cych si? lub zachodz?cych na siebie w ró?nych obszarach pióra. Komputerowo zaprojektowana kiesze? na stop? jest wykonana w ca?o?ci z mi?kkich elastomerów. Zapewnia to stopie wyj?tkowy komfort i optymalne dopasowanie. To przek?ada si? za? na doskona?e wykorzystanie pracy nóg. Jednocze?nie, dzi?ki stopie z szerok? podeszw?, p?etwy mo?na ?atwo zdj?? na ko?cu nurkowania. Poza tym, p?etwy nie ?lizgaj? si?, co u?atwia zak?adanie ich na sucho i podczas opuszczania ?odzi czy brzegu.

Sprawne, szybko zapinane, zginane klamry umo?liwiaj? wybranie najdogodniejszej pozycji paska. System utrzymuj?cy klamry na miejscu zapobiega ich przypadkowemu rozpi?ciu.

Owocem zastosowania opisanych rozwi?za? i innowacji s? p?etwy daj?ce zdumiewaj?c? szybko?? przy autentycznie umiarkowanym wysi?ku. S? one idealne zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych. Tak jak wszystkie p?etwy Cressi, Reaction sprawdzaj? si? nie tylko w warunkach standardowych, ale tak?e w trudnych sytuacjach awaryjnych. Nie zawodz?, kiedy niezb?dny jest mo?liwie najwi?kszy nap?d.

Rozmiary:

XS/S: d?ugo?? 59 cm, 46 cm d?. pióra, szeroko?? 20 cm, waga 1 kg
S/M: d?ugo?? 61 cm, d?. pióra 51 cm, szeroko?? 20 cm, waga 1 kg
M/L: d?ugo?? 66 cm, d?. pióra 53 cm, szeroko?? 23 cm, waga 1 kg
L/XL: d?ugo?? 71 cm, d?. pióra 56 cm, szeroko?? 23 cm, waga 1,5 kg

The Reaction fins are full of sophisticated hi-tech contents, all those ingredients to create that special cocktail, which always makes Cressi fins unbeatable. The material chosen for the blade is not a traditional co-polymer but a new generation technical polypropylene that is a lot more reactive, flexible...

The Reaction fins are full of sophisticated hi-tech contents, all those ingredients to create that special cocktail, which always makes Cressi fins unbeatable.

The material chosen for the blade is not a traditional co-polymer but a new generation technical polypropylene that is a lot more reactive, flexible and trim. The blade is very long and has been designed specifically to get the best effort-propulsion ratio. The blade runs right along the side of the foot and has a useful surface area of 20% more than traditional blades on the same length fins.

The blade thickness is not constant, it gets progressively thinner towards the end to guarantee more extensive and regular bending when in stride.

The side frames are made from two separate materials that alternate and overlap in the different zones for a controlled flexibility structure in the various zones of the blade The computer-designed foot is made completely from soft elastomers for exceptionally comfortable and firm housing of the foot, to guarantee excellent transmission of the leg-fin effort. At the same time, the wide-soled foot makes it easy to remove the foot from the fin at the end of the dive and provides excellent non-slip action, very useful when putting fins on in the dry and when departing from boats or from the shore.

The quick-release tilting buckles make it easy to find the perfect position for the strap on the heel. A system to lock the buckles into place prevents them from accidentally unbuckling, even when the strap is unhooked.

The result of all this technology are fins that offer an excellent propulsive thrust with a truly moderate effort, perfect both for beginners and for the more advanced diver. Like all Cressi fins, Reaction offers not only fine performance in normal situations, but also makes it possible to deal with emergency situations, without giving way at all when faced with the most extreme demands for thrust.

Technical features

Size

Length
inch

Length Blade
inch
Width
inch
Weight
lb
XS/S (5/6) 23,50 18,72 7,88 1,69
S/M (7/8) 24,63 19,7 8,39 1,86
M/L (8/9) 26,20 20,88 8,87 2,25
L/XL (10/11) 27,78 22,46 9,38 2,51
Code

BE105838 - REACTION FINS BLACK XS/S (5/6)

BE105840 - REACTION FINS BLACK S/M (7/8)

BE105842 - REACTION FINS BLACK M/L (8/9)

BE105844 - REACTION FINS BLACK L/XL (10/11)

Made In Italy

ScubaSnorkSwimFins PerformanceSuperior