NURKOWANIE Automaty oddechowe & Octopusy automat oddechowy Cressi, automat Cressi, octopus Ellipse, automat Ellipse MC9

NURKOWANIE Automaty oddechowe & Octopusy automat oddechowy Cressi, automat Cressi, octopus Ellipse, automat Ellipse MC9

Other Views

30_1_V01_
30_1_V02_
0HX820500
0HX820500
0HX820500
0HX820500
0HX820500

Ellipse Balanced MC9

Other videos

Automat Cressi Ellipse Balanced MC9 Po??czenie odci??onego drugiego stopnia Ellipse Balanced z hiperodci??onym pierwszym stopniem MC9. Dzi?ki swojej wydajno?ci i zaawansowanej technologii obu stopni, automat ten znajduje si? na górnej pó?ce modeli Cressi.U?ytkownik mo?e dostosowa? zarówno wysi?ek wdechowy, jak i efekt Venturiego w dowolnym momencie nurkowania. ...

Automat Cressi Ellipse Balanced MC9

Po??czenie odci??onego drugiego stopnia Ellipse Balanced z hiperodci??onym pierwszym stopniem MC9. Dzi?ki swojej wydajno?ci i zaawansowanej technologii obu stopni, automat ten znajduje si? na górnej pó?ce modeli Cressi.U?ytkownik mo?e dostosowa? zarówno wysi?ek wdechowy, jak i efekt Venturiego w dowolnym momencie nurkowania.

II STOPIE? ElLIPSE BALANCED

Wyj?tkowe cechy Ellipse, zawarte zosta?y w 4 patentach mi?dzynarodowych i zastosowanych w tym automacie. Ellipse Balanced ma obudow? wykonan? z materia?u absorbuj?cego d?wi?k i now? eliptyczn? membran?, zmniejszaj?c? i tak ju? minimalny wysi?ek wdechowy. Uzyskano te? niezwykle ma?? wag?.

Pneumatyczny mechanizm odci??aj?cy t?oka pozwala na ci?g?? prac? na dowolnej g??boko?ci i z dowolnym ci?nieniem w butli.

?atwo dost?pny uchwyt pozwala na b?yskawiczne dostosowanie wysi?ku wdechowego, nawet w r?kawicach, umo?liwiaj?c regulacj? urz?dzenia jako zapasowego lub g?ównego, zale?nie od potrzeb u?ytkownika i zastosowania.

System regulacyjny jest chroniony podwójnym uszczelnieniem i w pe?ni odizolowany od wody. Utrzymuje wi?c g?adk? rotacj? nawet po bardzo d?ugim czasie.

Niedu?a d?wigienka w górnej cz??ci obudowy dzia?a jak regulator przep?ywu i umo?liwia regulacj? efektu Venturiego. W pozycji (-) funkcjonuje w trybie pre-dive, a w pozycji (+) ma maksymaln? wydajno??.

Wewn?trzny wymiennik ciep?a optymalizuje wydajno?? automatu nawet w zimnej wodzie.

Dog??bna analiza przep?ywu powietrza wewn?trz obudowy oznacza, ?e mo?liwe jest ca?kowicie naturalne i bardzo ciche oddychanie.

Standardowa przegroda mo?e by? wymieniona przez nurka na wi?ksz?, odpychaj?c? b?belki jeszcze dalej od twarzy.

Mo?liwo?? szybkiego i sprawnego wyj?cia ca?ej cz?sci mechanicznej z obudowy znacznie u?atwia czynno?ci konserwacyjne.

I STOPIE? MC9

Odci??ony pierwszy stopie? membranowy z zaawansowan? technologi?, zajmuj?cy czo?owe miejsce w?ród modeli Cressi.

Ultralekki pierwszy stopie? chroniony bezpieczn? obudow? elastomerow?.

Cylinder pokryty materia?em antyfrykcyjnym i antykorozyjnym, który gwarantuje perfekcyjny po?lizg t?oka i d?ugi czas mi?dzy serwisowaniami.

G?owica ze stali nierdzewnej 316 mo?e by? ?atwo wymieniona, co zapewnia perfekcyjn? szczelno??, nawet po wielu latach u?ywania.

Zaawansowane badania wewn?tzrnego przep?ywu powietrza i specjalna komora pomocnicza pomagaj? zminimalizowa? spadek ci?nienia przy wdechu, gwarantuj?c wysok? wydajno?? w ka?dej sytuacji.

Hiperodci??enie pozwala na podwy?szenie ci?nienia po?redniego na maksymalnych g??boko?ciach i zmniejszenie ci?nienia w butli, co daje wi?ksz? wydajno?? w krytycznej fazie wynurzenia i na maksymalnych g??boko?ciach.

Z??cze DIN 200/300 bar ze stali nierdzewnej zapobiega deformacjom gwintu w razie ewentualnego upadku urz?dzenia.

Funkcje - I stopie? membranowy MC9: - ci?nienie operacyjne INT: 0-232 bar - ci?nienie operacyjne DIN: 0-300 bar - ci?nienie kalibracji: 10 bar - zakres regulacji kalibracyjnej: +/- 0.5 bar - dostarczenie powietrza: 4500 l/min - porty HP: 2 - porty LP: 4 - waga z INT: 590...

Funkcje - I stopie? membranowy MC9:

- ci?nienie operacyjne INT: 0-232 bar
- ci?nienie operacyjne DIN: 0-300 bar
- ci?nienie kalibracji: 10 bar
- zakres regulacji kalibracyjnej: +/- 0.5 bar
- dostarczenie powietrza: 4500 l/min
- porty HP: 2
- porty LP: 4
- waga z INT: 590 g
- waga z DIN: 450 g

Funkcje - II stopie? Ellipse Balanced + I stopie? MC9

- ?redni wysi?ek wdechowy: 3 mbar
- ?redni wysi?ek wydechowy: 8 mbar
- ?rednia praca oddechowa: 0.75 J/l
- ilo?? dostarczanego powietrza: 2500 l/m
- waga bez w??a: 170 g

Made In Italy