NURKOWANIE Komputery & Konsole komputer dwu gazowy, komputer Giotto, nitrox, nitrox 99%, algorytm Cressi RGBM

NURKOWANIE Komputery & Konsole komputer dwu gazowy, komputer Giotto, nitrox, nitrox 99%, algorytm Cressi RGBM

colours

0KS740055
0KS740150
0KS740050
0KS740052
0KS740058

Other Views

0KS740055
0KS740150
0KS740052
0KS740058
0KS740150
0KS740050
0KS740058
0KS740052
0KS740050
0KS740150
0KS740052
0KS740058
0KS740050
0KS740150
0KS740052
0KS740050
0KS740058
0KS740150
0KS740050
0KS740052
0KS740058
0KS740150

Giotto

Other videos

NOWO??! Pierwszyt dwugazowy komputer skonstruowany i zbudowany przez Cressi Sub. Trzyprzyciskowy komputer dwugazowy z algorytmem stworzonym w wyniku wspó?pracy Cressi i Bruce Wienke, oparty na modelu Haldane´a, zintegrowany ze wska?nikami RGBM, co zapewnia bezpieczne kalkulacje dekompresyjne w wielodniowych nurkowaniach powtórzeniowych i w przypadku ró?nych...

NOWO??!

Pierwszyt dwugazowy komputer skonstruowany i zbudowany przez Cressi Sub.

Trzyprzyciskowy komputer dwugazowy z algorytmem stworzonym w wyniku wspó?pracy Cressi i Bruce Wienke, oparty na modelu Haldane´a, zintegrowany ze wska?nikami RGBM, co zapewnia bezpieczne kalkulacje dekompresyjne w wielodniowych nurkowaniach powtórzeniowych i w przypadku ró?nych mieszanek.

Interface umo?liwia prowadzenie nurkowa? z u?yciem programu GAGE, Air lub Nitrox z mo?liwo??i? wyboru dwóch mieszanin nitroksowych. Mieszanki z podwy?szon? zawarto?ci? tlenu mog? by? wybirane podczas nurkowania.

Funkcje:

- algorytm 9 tkankowy z pó?okresami od 2,5 do 480 minut
- program DIVE; pe?ne przetwarzanie danych podczas nurkowa? i dekompresji dla ka?dego rodzaju nurkowania, z powietrzem i nitroxem
- pe?na kontrola ustawienia parametrów PO2 i FO2 w za- kresie 1,2 do 1,6 bar oraz od 21% do 99% O2
- opcja nurkowania z u?yciem nitroxu, nawet podczas desaturacji
- funkcja GAUGE: w??cz /wy??cz (g??boko?ciomierz i timer)
- funkcja DEEP STOP: w??cz /wy??cz
- wymienna os?ona wy?wietlacza
- bateria wymieniana przez u?ytkownika
- planowanie: przesuwanie krzywej bezpiecze?stwa
- prze??czanie z systemu metrycznego (C, m) na anglosaski (F, ft)
- alarmy wizualne i akustyczne
- graficzne wy?wietlanie CNS, wska?nika toksyczno?ci tlenowej
- pod?wietlany wy?wietlacz
- wbudowany kalendarz i zegarek
- Log Book, 70h lub 60 nurkowa? wraz z profilami nurkowymi
- opcja pe?nego resetu pomocna dla szkó? nurkowych
- podczerwony port interface identyczny z komputerem Leonardo

Made In Italy